برگزیده‌ها ادعیۀ ماه رجب

تاریخ سخنرانی 1442/07/09مدت زمان

ادعیۀ ماه رجب: دعای امام زین العابدین (یا من یملک حوائج السائلین)

سخنرانمداح شماره 2

توضیحاتدعای امام زین العابدین (یا من یملک حوائج السائلین)