گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 100
تاریخ ثبت 1439/02/15
ترجمه دعای احتجاب

می خواستم دعای احتجاب با ترجمه فارسی به ایمیلم بفرستید با تشکر از لطف شما
هوالعلیم
إن شاء اللَه به ترجمه آن اقدام خواهم نمود.