گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 101
تاریخ ثبت 1439/02/15
دعا

بسم اللَه الرحمن الرحيم
آيا دعاهاي گنج العرش و هفت كيل و دعاي شش قفل كه براي آن آثار عجيبي نقل شده صحيح است ؟ و خواندن آن خوب است ؟
هوالعلیم
اطلاعی ندارم.