گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 103
تاریخ ثبت 1439/02/15
دعا کردن به زبان فارسی

بسم اللَه الرحمان الرحیم
سلام علیکم
سؤال: خواهشا معنای عربی این دعا را با تمام حروف آن برایم بنویسید: خدایا از تو خواستارم همسر شایسته! خانه بزرگ! مرکبی مناسب برای سواری و فرزند صالح.
هوالعلیم
به فارسی هم که بگوئید خدا می شنود.