گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 108
تاریخ ثبت 1439/02/15
حدیث (لاتسبو الدهر)

بسم اللَه الرحمن الرحيم
سلام عليكم
1)آيا حديث "لاتسبوا الدهر فإن الدهر هو اللَه" صحيح است؟
2)اگر بله منظور از آن چيست؟
باتشکر فراوان.
هو العلیم
1ـ صحیح است. زیرا دهر یعنی چرخش زمانه و روزگار که آن کلاً بدست تقدیر و مشیّت پروردگار است.