گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 110
تاریخ ثبت 1439/02/15
روایات اهل بیت علیهم السّلام در مورد تصوّف

روایات در مورد صوفیه که از معصومین علیهم السّلام نقل می کنند صحیح است توضیح دهید ؟
هوالعلیم
این روایات مربوط به صوفیانی است که مقابل اهل بیت علیهم السّلام قرار داشتند مثل سفیان ثوری و حسن بصری و غیره.