گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 112
تاریخ ثبت 1439/02/15
روایت سلمان دربارۀ آخرالزّمان

سلام علیکم من میخواهم درباره علایم آخرالزمان بیشتر مطالعه کنم کدام کتاب کامل و صحیح هست؟
هوالعلیم
روایتی که مرحوم والد در کتاب معادشناسی آورده اند دربارۀ سلمان از سایر موارد بهتر است.