گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 118
تاریخ ثبت 1439/02/15
زیارت عاشورا و حج

آیا حدیثی داریم که بگوید: هرکس بخواهد به حج مشرّف شود، زیارت عاشورا بخواند؟
هوالعلیم
خیر