گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 121
تاریخ ثبت 1439/02/15
صحت سند دعای ندبه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
1 آیا سند دعای ندبه صحیح است؟
2 نظر شما برای گفتن الهی عبیدک بفنائک الی آخره: الف) در سجده ی آخر نمازهای مستحبی چیست؟ب)نظر شما برای گفتن آن در سجده های غیر سجده ی آخر چه در نماز واجب چه مستحب چیست؟
شکرا جزیلا.
هو العلیم
1ـ بلی صحیح است.
2ـ اشکالی ندارد.
3ـ اشکالی ندارد.