گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 126
تاریخ ثبت 1439/02/15
کتاب مهج الدعوات و شرف الشمس

سلام علیکم.کتاب دعای مهج الدعوات سید طاووس چگونه کتابیست. کتاب دعای مورد توجه علامه چه بود. شرف شمس ایا مستند است.شکل آن چگونه است و زمان نوشتن آن کی است ؟
هوالعلیم
کتاب خوبی است و شرف الشمس خوب است.