گروه پرسشحدیث ودعاء
کدرهگیری 130
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

مصدر حدیث


(مالی را که قرض بدهم بیشتر دوست دارم تا آن را ببخشم ) این حدیث از کیست
ممنونم
هوالعلیم
امام صادق علیه السلام .