گروه پرسشحدیث ودعاء
کدرهگیری 134
تاریخ ثبت 1439/02/15

منبع حدیث


با سلام.این حدیث شریفه از کیست؟مال خود را قرض دهم بهتر است تا ببخشم
هوالعلیم
از این حدیث فراوان است که درآن تأکید به قرض دادن می کند به جای بخشش وهبه.