گروه پرسشحدیث ودعاء
کدرهگیری 137
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

منظور از فقره " رب ادخلنی فی لجّة بحر احدیتک ..."چیست؟


منظور از فقره " رب ادخلنی فی لجّة بحر احدیتک ..."چیست؟ آیا منظور فنا فی اللَه است؟ در صورت مثبت بودن جواب چه مرتبه ای از آن؟ آیا غیر معصوم هم به این مقام نایل می شود؟ در صورت پاسخگویی خیلی ممنون می شوم . قبلا این سؤال شده و جوابی دریافت نشده.
هوالعلیم
بلی مقصود همان مقام فناء ذاتی است و همه افراد می توانند بدان مرتبه راه پیدا کنند.