گروه پرسشاحکام
کدرهگیری 1377
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی