گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 2169
تاریخ ثبت 1439/02/15
حضرت آمنه، غزوه تبوک، حدیث نادعلی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم چرا حضرت رسول اکرم صل اللَه علیه و اله در زمان شیر خوارگی به دایه سپرده شدند آیا جناب آمنه مادر ایشان توانایی شیر دهی را نداشته اند یا براساس یک رسم و سنت بوده است؟.2 آیا در غزوه تبوک که پیامبر اکرم صلی اللَه علیه واله،حضرت علی علیه السلام را با خود نبردند جنگی اتفاق افتاد در صورت منفی بودن پاسخ آیا حدیث ناد علی به دلیل کمک خواهی حضرتشان از امیر المومنین صحیح است؟
هوالعلیم
1ـ ایشان شیر نداشتند.
2ـ جنگی اتفاق نیفتاده بود.
3ـ خیر صحیح نیست.