گروه پرسش فقه، اصول فقه
کدرهگیری 2205
تاریخ ثبت 1439/02/15
اجماع

سلام علیکم.
1 در کتاب اجماع ، اجماع را مطلقا حجت نمی دانید. این نظر، رای همه فقهای شیعه امامیه است و تنها اجماعی حجت است که کاشف از رای معصوم باشد پس اختلاف اساسی نظر مولف با سایر فقها در کجا و بر سر چه موضوعی است؟
2 کلمه اجماع علاوه بر فقه و اصول در سایر علوم اسلامی مانند علم حدیث (اصحاب اجماع) و حتی در سایر علوم غیر انسانی و اسلامی (اجماع فلاسفه و اقتصاددانان و ...) هم یافت می شود. آیا مولف کتاب اجماع حفظه اللَه آنها را هم بی اعتبار می داند؟
هوالعلیم
1
اصلاً اجماعی که کاشف از رأی معصوم باشد نداریم. فقط ضروریّات دین است که از بحث اجماع خارج است.
2
بطور کلّی تا جائی که استناد یک مطلب به افراد باز می گردد نه به اصل خود آن قضیّه حجیّتی بر آن مترتّب نمی باشد. هر کجا می خواهد باشد.