گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 743
تاریخ ثبت 1439/02/15
علت نام گذاری فرزندان اهل بیت به نام عایشه و خلفاءثلاثه

هو العلیم .با سلام محضر حضرت آقا.چرا در میان نامهای فرزندان اهل البیت علیهم السلام نام اعداءاللَه به چشم می خورد مانند نام خلفای ثلاثه یا عایشه؟این مسئله باعث شده که برخی افراد ادعا کنند که بین اهل بیت علیهم السلام و دستگاه خلافت هیچ اختلافی نیست.
قاتلین عثمان چه کسانی بودند و آیا امیر المومنین علیه السلام بر آنها حد جاری کردند؟
هو العلیم
نام عایشه مورد رضای ائمّه علیه السلام نبوده است، چنانچه امام صادق علیه السلام در این مورد به بعضی از اصحاب خود تذکّر داده اند . و امّا نام بقیّه در آن زمان متعارف بوده است و اختصاص به خلفاء جور و ظلم نداشته است و شاید در این مورد نیز بنابر مصالحی این تسمیّه صورت گرفته است.
قتل عثمان توسّط عدّه ای صورت گرفت و آنها مستوجب حدّ نبودند.