گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 748
تاریخ ثبت 1439/02/15
قاتلین ائمه

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آيا قاتل هر امامي زنازاده بوده است؟
باتشکرفراوان.
هوالعلیم
این مطلب معلوم نیست.