گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 754
تاریخ ثبت 1439/02/15
نسبت حضرت زکریا و حضرت مریم

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم 1 حضرت زکریا چه نسبتی با حضرت مریم داشتند؟ آیا محرم بوده اند؟ 2 آیا در دین آنها رعایت مسائل محرم و نامحرم بوده است؟
هوالعلیم
1
عموی حضرت بوده اند.
2
بلی در آن زمان نیز رعایت مسائل شرع می شده است.