گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 755
تاریخ ثبت 1439/02/15
ایمان ابوبکر

با سلام آیا ابوبکر با قصد منحرف کردن اسلام ایمان آورده و اینکه برخی می گویند ابوبکر یهودی بوده صحت دارد؟
هوالعلیم
او از اوّل ایمان نداشته است چنانچه در روایات بر این معنی تصریح است امّا اینکه بگوئیم به قصد تحریف بوده است نیز دلیلی در دست نیست. به هر حال انسان حتّی به افراد منحرف نیز بدون دلیل نمی تواند مطلبی را نسبت دهد.