گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 757
تاریخ ثبت 1439/02/15
طوفان حضرت نوح و دحو الارض

سلام می گویند کره زمین در ابتدا آبی بوده و سپس در روز دحو الارض خشکی از زیر خانه خدا بیرون آمده ، پس در زمان نوح که کل زمین از آب پر شد آیا دوباره دحو الارض به وجود آمده؟
هوالعلیم
در زمان حضرت نوح آب به وسیله باران آمد و بخشی از زمین را گرفت نه همۀ آن را !