گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 761
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا کتابسوزی اسکندریّه توسط عمر و عاص صحّت دارد؟

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم آیا کتابسوزی اسکندریه توسط مسلمین (نامۀ عمر و عاص به عمر و دستور عمر به آتش زدن آن) صحت دارد؟ با تشکر فراوان
هوالعلیم
بلی صحّت دارد.