گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 763
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا بوعلی سینا محبّ اهل بین بوده است؟

مطلبي از يكي از علما شنيدم كه شيخ بهائي پيامبر (ص)رادرخواب مي بيند واز ابن سينا سخن به ميان مي آيد پيامبراكرم ميفرمايد چون ابن سينا سخن ما را رها كرد و خواست با عقل به خدا برسد چنان به پشتش زديم كه باصورت به قعر جهنم افتاداين مطلب آيا صحت دارد يانه حيطه عقل درفهم وادراك تاكجاست
هوالعلیم
این مطلب از جمله خرافات و خزعبلات است . این فرد مذکور شیخ بهائی نبوده است و یکی از جهّال متلبّس به ذیّ اهل علم بوده است . بوعلی از زمرۀ شیعیان خالص و مؤمنین ثابت به شریعت رسول خدا و علی مرتضی است چنانچه از اشعار او چنین بر می آید:
با جان و روان بوعلی مهر علی******
چون شیر و شکر بهم آمیخته اند
و یا در کلمات او که می گوید :آنچه صادق مصدق فرمود به جان و دل می پذیریم .آیا او خلاف شریعت رفته است؟