گروه پرسشتاریخ
کدرهگیری 765
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی