گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 767
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا حضرت بقیة اللَه دوستداری مانند اویس قرن دارند؟

ایا امام مهدی علیه السلام نیز دوستدارو عاشقی همانند اویس قرنی خواهند داشت
ورابطه ی این موضوع با زمان ظهور امام چیست؟
هو العلیم
امام مهدی علیه السلام قلب عالم وجود است و همچون مغناطیس همه شیفتگان را بسوی خود جذب می نماید و از همه اسرار وجودما مطّلع می باشد و چه بسا افرادی مانند اویس باشند که ارتباطی وثیق با او داشته باشند و ما از آن بی اطلاع باشیم.