گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 771
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا امیرالمومنین در نماز جماعت خلفا شرکت می کردند؟

آيا حضرت علي علیه السّلام در دوره حکومت ابوبکر و عمر و عثمان پشت سر آنها در مسجد نماز مي خواندند؟
هو العالم.
بلی امیرالمؤمنین علیه السّلام از باب تقیّه و حفظ وحدت مسلمین گاهی از اوقات نماز را به جماعت می خواندند.