گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 772
تاریخ ثبت 1439/02/15
رفتار امیرالمونین علیه السلام با خلفا

آیا این مطلب که خود امیرالمومنین علیه الصلوة و السلام هم در برخی موارد اتحاد با خلفای جور لعنت اللَه علیهم را برای حفظ اسلام رعایت می کرده اند صحت دارد؟
هوالعلیم
البته بجهت مصالح عالیه ائمه علیهم السلام در بسیاری از اوقات با خلفاء جور مخالفت علنی نمی نمودند، و حتی شیعیان را از این مسئله نهی می نمودند و بطور کلی جز در برخی از اوقات تمامی اوقات ائمه اطهار علیهم السلام این چنین بوده اند.