گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 774
تاریخ ثبت 1439/02/15
صحت واقعه تاریخی

بسم اللَه الرحمن الرحیم
سلام علیکم
آیا این قضیه که حضرت فاطمه سلام اللَه علیها ناراحت شدند که سر امیرالمؤمنین روی پای کنیزشان بود، صحت دارد؟
باتشکر
هوالعلیم
بلی