گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 775
تاریخ ثبت 1439/02/15
صحت یک حدیث

آیا این حدیث وجود دارد؟
گویند: طفل شیرخواری نزدیک بود از بام سقوط کند. به دستور امام علی(ع) بچه ای همسال او را آوردند. بچه با او صحبت کرد و در نتیجه از سقوط نجات یافت.
هوالعلیم
بله چنین چیزی وجود دارد.