گروه پرسش تاریخ
کدرهگیری 780
تاریخ ثبت 1439/02/15
آیا پیامبر در نماز از مهر استفاده می کردند؟

سلام عليكم، آيا مهر نماز در زمان پيامبر صلي اللَه عليه و آله بوده است؟
هوالعلیم
در آن زمان پیشانی بر خاک می گذاردند.