گروه پرسش حدیث ودعاء
کدرهگیری 89
تاریخ ثبت 1439/02/15
خلقت جهان برای اهل بیت

این حدیث از کیست؟
خداوند به خاطر اهل بیت جهان هستی را خلق کرد
هو العلیم
حدیث قدسی است.