گروه پرسش احکام
کدرهگیری 894
تاریخ ثبت 1439/02/15
صدای دست و کِل کشیدن بانوان

در مورد جشنهایی که سالکان برگزار میکنند (غدیریه) اگر صدای کِل کشیدن خانمها و صدای دست خانمها به کوچه برود اشکال دارد؟
هوالعلیم
در صورتی که صدا شخصی نباشد ایرادی ندارد.