گروه سئوال تاریخ
کدرهگیری 748
تاریخ ثبت 1439/02/15
قاتلین ائمه

بسم اللَه الرحمن الرحیم سلام علیکم آيا قاتل هر امامي زنازاده بوده است؟ باتشکرفراوان.
هوالعلیم این مطلب معلوم نیست.