گروه سئوال حدیث ودعاء
کدرهگیری 86
تاریخ ثبت 1439/02/15
اسماء جلاله

سلام لطفا اسماجلاله که در استخاره منسوب به سیدطاوس آمده فقط اللَه است یا الرحمن وهو ورب وغفور و ... میباشد
هوالعلیم همه ی اسماء جلاله میباشد.