سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1432/02/25

توضیحاتکیفیت برگزاری مجالس اهل بیت علیهم السلام و شرائط و ضوابط آن -