سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1435/07/08

توضیحاتاسفار 791 : اعتراف به اشتباه در مسئله تحدید نسل به‌جهت عدم توجه به کلام اولیاء الهی -