سخنران آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1431/08/23

توضیحاتقزوین : کیفیت علم و حقیقت اراده و مشیّت اولیاء الهی