معادشناسی - جلسه13

سخنران علامه آیة اللَه سیّد محمد حسین حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/14

توضیحاتدفع شبهات وارده بر معاد جسمانی