علامه طهرانی

معادشناسی (تعداد جلسات: 24)

سخنران علامه آیت‌اللَه سید محمدحسین حسینی طهرانی

توضیحاتمجموعه صوت سخنرانی های «معاد‌ شناسی» اثر نفیس علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه می‌باشد.در این مباحث، کیفیت سیر انسان در دنیا و عالم غرور، و نحوۀ تبدّل عالم غرور به عالم حقائق، و رسیدنِ انسان به خدا نشان داده می‌شود. محوریت این ابحاث روی «باطن‌بودنِ آخرت نسبت به دنیا» پایه‌گذاری شده است.
در این صوت ها به تفصیل از مباحثی چون: برزخ و ارتباط ارواح و خلقت فرشتگان، و مسئله مرگ، کیفیت ارتباط ماده با برزخ و عالم تجرد، حقیقت نفخ صور، کیفیت قیامت ظاهری و باطنی انسان، نظریۀ جدید پیرامون معاد‌جسمانی از ابتکارات مرحوم مؤلف، واقعیت حشر و نشر، معنای حقیقی حساب و کتاب، جزاء، میزان، صراط و بیان حقیقت آن، شفاعت و کیفیت تحقق آن، اعراف، جنبه حقیقی بهشت و دوزخ، در قالب ادلۀ قرآنی، روایی، عقلی و عرفانی، و ذکر رموز اخلاقی و اسرار سلوک الی اللَه، به بیانی شیوا و سلیس سخن به‌میان آمده و شیفتگان عالم باطن و مشتاقان وصال محبوب را به تدبّر و تعمّق در این اثر شگرف فرامی‌خواند.

تاریخ سخنرانی 1396/09/02

توضیحاتموضوع: زندگي‌ موقّت‌ و حيات‌ جاودان‌ 1 دنيا ظاهر حيات‌، و آخرت‌ باطن‌ آن‌ است‌ 2 سرآمد زندگي‌ و اجل‌ معيّن‌ در قرآن‌ كريم‌ 3 فرار از مرگ‌، عين‌ برخورد و رسيدن‌ به‌ آنست‌ 4 داستان‌ حضرت‌ سليمان‌ با مرد وحشت‌زده‌ و ملك‌ الموت‌ 5 معني‌ دو نوع‌ اجل‌ در قرآن‌ مجيد: اجل‌ و اجل‌ مسمّي‌ 6 اجل‌ دنيوي‌ و اجل‌ مسمّي‌ يك‌ حقيقت‌ است‌ به‌ دو وجه‌ 7 كلام‌ ابن‌ سينا در علّت‌ ترس‌ مردم‌ از مرگ‌ 8 معيار قرآن‌ براي‌ شناسائي‌ مؤمن‌، اشتياق‌ به‌ مرگ‌ است‌ 9 مؤمن‌ مشتاق‌ مرگ‌ است‌ و كافر گريزان‌ از آن‌ 10 مرگ‌ در نزد ابراهيم‌ خليل‌ و أميرالمؤمنين‌ عليهما السّلام‌ 11 انس‌ و اشتياق‌ أميرالمؤمنين‌ علیه السلام به‌ مرگ‌ 12 معني‌ أشقي‌ الآخرين‌، و إخبار آن حضرت‌ به‌ شهادت‌ خود به‌ دست‌ ابن‌ ملجم‌

تاریخ سخنرانی 1396/09/03

توضیحاتموضوع :ترس از مرگ 1 دو نظريّۀ متفاوت‌ از ابن‌ سينا و صدر المتألّهين‌ دربارۀ كيفيّت‌ حدوث‌ نفس‌ 2 عقيدۀ ابن‌ سينا در مبدأ آفرينش‌ نفس‌ انسان‌ 3 عقيدۀ ملاّ صدرا در مبدأ آفرينش‌ نفس‌ انسان‌ 4 كيفيّت‌ احاطۀ فرشتگان‌ به‌ انسان‌ 5 معنی روایت«زیرک ترین مؤمنان ،آگاه ترین آنان به مرگند.» 6 عدم امکان معرفت به احوال پس از مرگ مگر با تجرید 7 مردن‌ يقيني‌ترين‌ امري‌ است‌ كه‌ با آن‌ به‌ مثابۀ امور مشكوكه‌ رفتار مي شود. 8 علّت‌ حقيقي‌ ترس‌ و فرار مردم‌ از مرگ‌ 9 مؤمن‌ بواسطۀ ربط‌ با خداوند هيچ‌ نگراني‌ از مرگ‌ ندارد. 10 اشتياق‌ مؤمن‌ به‌ مرگ‌

تاریخ سخنرانی 1396/09/04

توضیحاتموضوع:عمربهترین سرمایۀ تکامل وتعالی 1 گفتار أبوذر در علّت‌ ترس‌ از مرگ‌ 2 راه‌ بهشت‌، پافشاري‌ و صبر در ناملايمات‌ است‌ 3 زندگي‌ انساني‌ و حيواني‌؛ حيات‌ دنيا و عليا. 4 معناي‌ دنياي‌ مذموم‌ 5 زندگي‌ در روي‌ زمين‌ بر اساس‌ تقوي‌ و عدالت‌ زندگي‌ دنيا نيست‌ 6 برخورد محمّد بن‌ منكدر با حضرت‌ باقر عليه‌ السّلام‌ 7 بدن‌، آلت‌ ترقّي‌ و تكامل‌ نفس‌ است‌ 8 اشتياق‌ مؤمن‌ به‌ لقاء خداي‌ تعالَي‌ 9 اخبار رسول‌ امين‌ بر عوالم‌ بعد از موت‌ 10 دفع‌ ضرر محتمل‌، حكم‌ عقلي‌ 11 ارتباط‌ افراد پاك‌ سيرت‌، با عالم‌ برزخ‌ 12 داستان‌ محدّث‌ قمّي‌ در وادي‌ السّلام‌ نجف‌

تاریخ سخنرانی 1396/09/05

توضیحاتموضوع:مجانست خواب ومرگ 1 مرگ و خواب از یک مقوله اند با شدت وضعف 2 خوابيدن‌، مردن‌ كم‌ اثر است‌ 3 مردن‌ تطهير و تزكيه‌ است‌ 4 احوالات‌ پس‌ از مرگ‌ همانند حالات‌ مختلف‌ خواب‌ ديدن‌ است‌ 5 فرق‌ خواب‌ و مرگ‌ 6 تمثيل‌ عوالم‌ مردن‌ به‌ أطوار تحوّلات‌ كرم‌ ابريشم‌ 7 تشبيه‌ براي‌ عالم‌ طبع‌ و مثال‌ و نفس‌ 8 افعال‌ انسان‌ در حال‌ خواب‌ و مرگ‌ با بدن‌ مثالي‌ اوست‌ 9 كردار در حال‌ خواب‌ شديدتر از بيداري‌ و در مرگ‌ شديدتر از خواب‌ است‌ 10 خواب‌ عجيب‌ جواني‌ در مسجد گوهرشاد كه‌ دلالت‌ بر عالم‌ غيب‌ دارد (طيف‌ و رؤيا در زمان‌ كوتاه‌ است‌) 11 وسعت‌ اطّلاع‌ در حال‌ تجرّد و خلع‌ مادّه‌ 12گلايۀ والد علاّمۀ طباطبائي‌ (ره)بواسطۀ ارتباط‌ با عالم‌ غيب‌ و ارتباط‌ با ارواح‌ در عالم‌ خواب‌

تاریخ سخنرانی 1396/09/06

توضیحاتموضوع:عمل فرشتگان قبض ارواح وملک الموت عین عمل خداست 1 كيفيّت‌ قبض‌ روح‌ ارواح‌ طيّبه‌ و نفوس‌ ستمگران 2 معناي‌ توحيد ذاتي‌، صفاتي‌ و أفعالي‌ 3 كيفيّت‌ ظهور نور فعل‌ الهي‌ در مظاهر عالم‌ امكان‌ و پيدايش‌ موجودات‌ 4 افعال موجودات عین فعل خداست به دو نسبت 5 جمع‌ بين‌ إسناد قرآن‌ فعل‌ را به‌ خدا و به‌ مخلوقات‌، و عدم‌ تناقض‌ : در آن‌ 6 كيفيّت‌ قبض‌ روح‌ ملك‌ الموت‌ افراد كثيري‌ را در يك‌ لحظه‌ 7 تمثيل‌ قبض‌ روح‌ ملك‌ الموت‌ و اعوان‌ او نفوس‌ را به‌ كارخانۀ برق‌ 8 كيفيّت‌ ظهور و نزول‌ نور توحيد در مظاهر عالم‌ امكان‌ 9 عدم‌ تضادّ و تزاحم‌ در عالم‌ معاني‌ و مجرّدات‌ 10 كيفيّت‌ طلوع‌ نور واجب‌ الوجود در ملك‌ الموت‌ و اعوان‌ او.. 11 بيان‌ أميرالمؤمنين‌ علیه السلام در جواب‌ از ادّعاي‌ تناقض‌ در آيات‌ قرآن‌ 12 صاحبان‌ علم‌ و بصيرت‌ نمي‌توانند هر علمي‌ را براي‌ عموم‌ مردم‌ بيان‌ كنند 13 قبض‌ روح‌ توسّط‌ موجوداتي‌ برتر از ملائكه‌ موسوم‌ به‌ «عالين‌».. 14 زنده‌ شدن‌ شير و دريدن‌ حاجب‌ مأمون‌، به‌ امر حضرت‌ امام‌ رضا علیه السلام. 15 زنده‌ شدن‌ شير و دريدن‌ مرد ساحر، به‌ امر حضرت‌ موسي‌ بن‌ جعفرعلیه السلام

تاریخ سخنرانی 1396/09/07

توضیحاتموضوع:ارتباط ارواح با اهل دنیا 1 ارواح‌ در حواصل‌ پرندگان‌ سبز نيستند. 2 ارواح‌ مؤمنان‌ به‌ صورت‌ انسانند. 3 ارواح‌ براي‌ ديدار اهل‌ خود به‌ دنيا نزول‌ مي‌كنند. 4 نزول‌ ارواح‌ به‌ دنيا به‌ صورت‌ پرنده‌، از باب‌ تمثيل‌ است‌ 5 عمل‌ خير بازماندگان‌ به‌ ارواح‌ مي‌رسد. 6 فوائد زيارت‌ اهل‌ قبور و زمان‌ آن‌ 7 كيفيّت‌ زيارت‌ اهل‌ قبور 8 اجتماع‌ ارواح‌ مؤمنين‌ در وادي‌ السّلام‌ 9 اجتماع‌ ارواح‌ كفّار در بَرَهوت‌ 10 ملاقات امام جعفر صادق علیه السلام با روح پدر بزرگوارشان امام محمد باقر علیه السلام 11 مؤمنين‌ گنهكار در برزخ‌ گوشمالي‌ مي‌شوند 12 تجسّم‌ اعمال‌ قبيحه‌ به‌ صورت‌ شيطان‌ در برزخ‌

تاریخ سخنرانی 1396/09/08

توضیحاتموضوع: خفاء جنبۀ وجه‌ الخلقي‌، و ظهور جنبۀ وجه‌ اللَهي‌ در قيامت‌ 1 هر چيزي‌ جز وجه‌ خدا، فعلاً فاني‌ و هالك‌ است‌ 2 وجه‌ خلقي‌ اشياء، پيوسته‌ فاني‌ و وجه‌ الهي‌ آنها پيوسته‌ باقي‌ است‌ 3 روايات‌ وارده‌ در فناء وجه‌ خلقي‌ و بقاء وجه‌ ربّي‌ 4 احتجاج‌ حضرت‌ صادق‌ عليه‌ السّلام‌ در بقاء روح‌ 5 زنده‌ كردن‌ جبرائيل‌ دو مرده‌ را در بقيع‌ براي‌ رسول‌ اللَه‌ صلی اللَه علیه و آله وسلم 6 اشكالات‌ وارده‌ بر انعدام‌ زمان‌ بين‌ دو نفخ‌ صور. 7 يگانه‌ راه‌ دفع‌ إشكال‌ از روايات‌ نفخ‌ صور كه‌ تحديد به‌ زمان‌ شده‌ است‌ 8 كيفيّت‌ تعدّد وجه‌ خلقي‌ و وجه‌ ربّي‌ موجودات‌ 9 دوئيّت‌ جنبۀ وجه‌ خلقي‌ و وجه‌ اللَهي‌ بر اساس‌ نظر اعتباري‌ و حقيقي‌ 10 كسيكه‌ از جنبۀ وجه‌ اللَهي‌ به‌ موجودات‌ بنگرد، معاني‌ توحيدي‌ را مي‌يابد 11 وجه‌ خَلقي‌ بر اساس‌ مجازي‌، و وجه‌ اللَهي‌ بر اساس‌ نظر حقيقي‌ است‌ 12 فاني‌ نديدن‌ موجودات‌ را در ذات‌ الهي‌، ناشي‌ از دوبيني‌ است‌

تاریخ سخنرانی 1396/09/09

توضیحاتدر قیامت در عین نور و اشراق کفّار و فجّار محجوبند

تاریخ سخنرانی 1396/09/10

توضیحاتقیام انسان در پیشگاه خداوند عزّوجل

تاریخ سخنرانی 1396/09/11

توضیحاتمعاد حتمی است و زنده شدن بواسطه اسم (المحیی) است

تاریخ سخنرانی 1396/09/12

توضیحاتبارش باران حیات برای مردگان

تاریخ سخنرانی 1396/09/13

توضیحاتشیئت اشیاء به صورت آنهاست نه به ماده آنها

تاریخ سخنرانی 1396/09/14

توضیحاتدفع شبهات وارده بر معاد جسمانی

تاریخ سخنرانی 1396/09/15

توضیحاتدفع شبه منکرین معاد جسمانی و بیان حق

تاریخ سخنرانی 1396/09/16

توضیحاتموضوع:معاد جسمانی عنصری وعالم عَرض ،وحشر تمام موجودات 1 حضور انسان‌ نزد خداوند با بدن‌ سيّال‌ از تولّد تا مرگ‌ 2 احاطۀ نفس‌ بر تمام‌ عوالم‌، در مقام‌ جمع‌ الجمع‌ 3 سيطرۀ انسان‌ بر اعمالش‌ در مقام‌ بقاءِ باللَه‌، به‌ علم‌ حضوري‌ است‌ نه‌ حصولي‌ 4 عالم‌ عرض‌ و حضور انسان‌ در پيشگاه‌ خداوند عزّ وجلّ 5 مقام‌ عرض‌ كفّار بر آتش‌ دوزخ‌ 6 مقدّمات‌ هفتگانه‌، معاد مادّي‌ عنصري‌ را نيز، ثابت‌ مي‌كند 7 كلام‌ صدرالمتألّهين‌ در «أسفار» راجع‌ به‌ حشر همۀ موجودات‌ 8 معاد در روز قيامت‌ مجموع‌ نفس‌ و بدن‌ است‌ 9 جميع‌ موجودات‌ رو بسوي‌ مقصد مطلوب‌ در حركت‌ هستند 10 آيات‌ قرآن‌ در مورد حشر انسانها، شياطين‌، حيوانات‌ و نباتات‌ 11 آيات‌ قرآن‌ در مورد حشر جميع‌ موجودات‌ 12 طبقات‌ پنجگانۀ موجودات‌ ممكنه‌ در كلام‌ صدرالمتألّهين‌ 13 بيان‌ اجمالي‌ حشر اين‌ طبقات‌ 14 تمام‌ ممكنات‌ بر حسب‌ غريزۀ خود طالب‌ خداوند هستند 15 بيان‌ وظائف‌ چهار ملك‌ مقرّب‌ پروردگار

تاریخ سخنرانی 1396/09/17

توضیحاتشرح و تفسیر آیه (وكلّ إنسانٍ ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا يلقاه منشورًا * اقرأ كتابك كفىٰ بنفسك اليوم عليك حسيبًا )

تاریخ سخنرانی 1396/09/18

توضیحاتتفسیر آیۀ مبارکه : (إنّا نحن نحيي الموتىٰ ونكتب ما قدّموا وآثارهم وكلّ شيءٍ أحصيناه في إمامٍ مبينٍ )

تاریخ سخنرانی 1396/09/20

توضیحاتتفسیر آیۀ مبارکه : (إنّا نحن نحيي الموتىٰ ونكتب ما قدّموا وآثارهم وكلّ شيءٍ أحصيناه في إمامٍ مبينٍ )

تاریخ سخنرانی 1396/09/22

توضیحاتموضوع:شهادت أعضا وجوارح در قیامت 1 علت بسته شدن دهان و سخن گفتن دست‌ها در قيامت 2 حقيقت معناي تكلم، ابراز مافي‌الضمير است 3 كيفيت تكلم دست‌ها و شهادت پاها در روز قيامت 4 شهادت گوش و چشمان و پوست‌هاي بدن در روز قيامت 5 شهادت اعضاء و جوارح اختصاص به دشمنان خدا دارد 6 اعضاء و جوارح داراي حيات و شعور هستند 7 تمام موجودات داراي حيات و علم و قدرت مي‌ باشند 8 علم انسان به حقايق موجودات اندك است 9 به حقايق و اسرار جز علام الغيوب كسي مطلع نيست 10 شهادت اعضاء و جوارح براي دوزخيان است

تاریخ سخنرانی 1396/09/24

توضیحاتتفسیر آیۀ مبارکه : (وتلك الأيّام نداولها بين النّاس وليعلم اللّه الّذين آمنوا ويتّخذ منكم شهداء ۗ واللّه لا يحبّ الظّالمين* وليمحّص اللّه الّذين آمنوا ويمحق الكافرين)

تاریخ سخنرانی 1396/09/25

توضیحاتتفسیر سورۀ مبارکۀ زلزله : (إذا زلزلت الأرض زلزالها (1) وأخرجت الأرض أثقالها (2) وقال الإنسان ما لها (3) يومئذ تحدّث أخبارها (4) بأنّ ربّك أوحىٰ لها (5) يومئذ يصدر النّاس أشتاتا لّيروا أعمالهم (6) فمن يعمل مثقال ذرّة خيرا يره (7) ومن يعمل مثقال ذرّة شرّا يره (8))

تاریخ سخنرانی 1396/09/26

توضیحاتموضوع:معنای شهادت قرآن وبقیه اعمال درقیامت 1 مواهب خاصّه خدا نسبت به عاملين به قرآن 2 واقعيت تكلم قرآن و ساير اعمال در قيامت 3 مؤمن به هر اندازه كه به قرآن عمل كند به همان اندازه، قرآن مي‌شود 4 امير المؤمنين عليه السلام يگانه وجود واقعي قرآن است 5 درحقيقت معناي ولايت امير المؤمنين عليه السلام 6 حقيقت مقام و منزلت حضرت امير المؤمنين عليه السلام 7 شب قدر و فضیلت زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام 8 ذکر قضیه ای در مورد فضیلت زیارت حضرت سید الشهداء علیه السلام

تاریخ سخنرانی 1396/09/27

توضیحاتتفسیر آیۀ مبارکه: (إنّ الّذين كفروا وظلموا لم يكن اللّه ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقًا * إلّا طريق جهنّم خالدين فيها أبدًا وكان ذَٰلك على اللّه يسيرًا )

تاریخ سخنرانی 1396/09/28

توضیحاتتفسیر آیۀ مبارکه: (والوزن يومئذٍ الحقّ فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون (8) ومن خفّت موازينه فأولَٰئك الّذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون )