ولایت و هدایت - جلسه4

سخنران آیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی

تاریخ سخنرانی 1419/02/23

توضیحاتحقیقت معنای هدایت وعدم تأثیرحضور و غیبت امام علیه السلام درآن شرح فقره: انی رجل مطلوب و مع ذلك لی أوراد في كل ساعة من آناء اللیل والنهار فلا تشغلني عن وردي 1 – علت عدم پذيرش عنوان بصري توسط حضرت صادق عليه السلام. 2 – عدم پذيرش امام عليه السلام به معني بسته شدن راه هدايت نيست. 3 – سخنان و اعمال حسنۀ ما حقيقتاً انتساب به امام دارد و مجازاً به ما منسوب است. 4 تا شخصي به مقام طهارت مطلقه نرسد كلامش آميخته به كثرت است. 5 – ادوار مختلف ائمۀ معصومين عليهم السلام داراي شرائط خاصي بوده است. 6 – هدايت عبارت است از: ارتباط نفس با مبدأ خود و نحوۀ التجاء و جهت دادن آن از جانب پروردگار و مقام ولايت كليه بر حسب كيفيت و خصوصيتي كه آن نفس واجد آن است، و اين مسئله ربطي به غيبت و حضور امام عليه السلام ندارد. 7 – اميرالمومنين عليه السلام در عین نشستن در خانه با همه موجودات معيّت و يگانگي دارند. 8 – اگر حضور و غيبت امام براي مردم و امّت تفاوت داشته باشد ظلم محض است. 9 – گفتار حضرت آقاي حاج سيد هاشم حدّاد به علامۀ طهراني رضوان اللَه عليهما در مورد عدم تفاوت حضور و غيبت درهدایت ودستگیری. 10 – تكامل عبارتست از: عبور از نفس و شوائب آن و رسيدن به تجرّد. 11 – علّت پيدايش حالت بكاء در مجالس سيدالشهداء عليه السلام حضور معنوی آن حضرت در مجلس می باشد. 12 – گفتار مهم حضرت علامه طهرانی قدس اللَه سره به يكي از شاگردان.