مداح مداح شماره 1

توضیحاتمدیحه خوانی در نیمه شعبان سال 1419 هـ.ق