مداح حاج ابراهیم اسلامی

توضیحاتقرائت اشعار مرحوم انصاری و حضرت حافظ