مداح حاج آقا جلال حاج ابوالقاسم

توضیحاتروضه خوانی در 23 صفر سال 1411 هـ.ق