مداح مداح شماره 1

توضیحاتروضه حضرت عبداللَه بن الحسن محرم سال 1420هـ.ق