مداح مداح شماره 1

توضیحاتروضه خوانی در 7 محرم سال 1420هـ.ق