امور عامه - فریده ۱-۲:‌ وحدت حقیقت وجود - جلسه36

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات وحدت وجود از دیدگاه آیات و روایات (5)