امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه51

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات اتحاد عاقل و معقول (1)