امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه38

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات7. غرر فی الوجود الذهنی مقدمات اثبات وجود ذهنی در کلام حاجی