امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه39

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات براهین اثبات وجود ذهنی (1)