امور عامه - فریده ۱-۳:‌ وجود ذهنی - معقول ثانی - جلسه47

آیة اللَه سید محمد محسن حسینی طهرانی

توضیحات توجیه صورت ذهنی ملاصدرا و رفع اشکال